Regulamin Rezerwacji i Korzystania z LuxuryApartaments

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji  i najmu Apartamentów, opisanych w ofercie serwisu internetowego www.luxuryapartaments.pl, anulowania rezerwacji, sposobu i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie LuxuryApartaments i jest integralną częścią umowy o świadczenie usług czasowego korzystania z Apartamentu.
 2.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:   
  a.Najem – oddanie przez Wynajmującego Klientowi Apartamentu do czasowego używania i zobowiązanie Klienta do uiszczenia umówionej opłaty za najem.
  b.Apartament – lokal przeznaczony do najmu, który zostaje wynajęty przez Klienta na pobyt czasowy w celach turystycznych lub wypoczynkowych
  c.Klient – osoba dokonująca rezerwacji lub osoba najmująca  Apartament. Klientem może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
  d.Wynajmujący: Inwest-Kom s.c., Monika Znamirowska, Dariusz Znamirowski, ul. Kordylewskiego 1/2, 31-542 Kraków, NIP 679-299-78-15
 3.Dokonując rezerwacji oraz najmu lokalu Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminu.
 4.Kwestie dotyczące wysokości opłat pobieranych za rezerwację i najem zostały szczegółowo przedstawione w serwisie internetowym na stronie  www.luxuryapartaments.pl.
 5.Ceny podane na stronie internetowej LuxuryApartments są cenami brutto. Transakcja jest zawierana w  walucie PLN.
 6.LuxuryApartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez LuxuryApartments kwoty wpłacone przed Klienta podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

§2
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU
 1.Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać on-line, poprzez stronę internetową www.luxuryapartments.pl.
 2.Klient po dokonaniu wstępnej rezerwacji Apartamentu otrzymuje na podany przez siebie adres     e-mail "Potwierdzenie wstępnej rezerwacji" wybranego Apartamentu w którym znajdują się niezbędne informacje o dokonanej rezerwacji.
 3.Opłata za wynajem Apartamentu obejmuje pobyt w wybranym Apartamencie maksymalnej liczby osób.
 4.Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, Klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni od otrzymania „Potwierdzenia wstępnej rezerwacji” do wpłaty 30 % zadatku.
 5.W przypadku dokonania wstępnej rezerwacji Apartamentu, na krócej niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, cała kwota za wynajem powinna zostać uregulowana w terminie 3 dni od otrzymania „ Potwierdzenia wstępnej rezerwacji”, przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
 6.Klient zobowiązany jest do wpłaty pozostałej kwoty za pobyt w wybranym Apartamencie, ponad wpłacony zadatek, na 14 dni przed planowanym pobytem,  przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.
 7.Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie lub całej kwoty za wynajem, w przypadkach wskazanych  w § 2 pkt. 5 niniejszej umowy, jest jednoznaczne z bezpłatnym anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 8.Po zaksięgowaniu zadatku lub całej kwoty za wynajem, w przypadkach wskazanych  w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy, rezerwacja zmienia status na "Rezerwację Gwarantowaną", w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail "Potwierdzenie rezerwacji".
 9.Brak wpłaty kwoty o której mowa w § 2 pkt. 6 jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
10.Właściciel Apartamentu zastrzega możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji na 14 dni przed planowanym pobytem. W przypadku wpłacenia przez Klienta 30 % zadatku, zostanie on zwrócony w terminie 3 dni na podany numer rachunku bankowego Klienta.
11.W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż na 14 dni przed planowanym pobytem lub w przypadku nie pojawienia się Klienta w Apartamencie, Właściciel obciąży Klienta pełną opłatą za zarezerwowany pobyt.
12.W przypadku rezerwacji Apartamentu na pobyt dłuższy niż 7 dni, istnieje możliwość, na wniosek Klienta indywidualnego uzgodnienia sposobu płatności za pobyt w Apartamencie, za 8 z kolei, rozpoczętą i następną dobę.
13.Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta LuxuryApartaments. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda na powierzenie przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna. Dane osobowe są chronione zgodnie z wyżej wskazaną ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu dokonania czynności, o których mowa powyżej Klient kontaktuje się z Administratorem danych, którym jest Wynajmujący.
14.Rezerwacji apartamentu należy dokonać minimum dobę przed planowanym przyjazdem.

§3
POBYT KLIENTA
 1.Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11 w dniu wyjazdu.
 2.Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie przybycia do apartamentu.
 3.Wcześniejszy odbiór kluczy jest możliwy w zależności od  jego dostępności, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem.
 4.W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem LuxuryApartaments, celem podania nowej godziny odbioru kluczy.
 5.Zameldowanie odbywa się w godzinach od 15 do godziny 22. W przypadku przyjazdu w godzinach innych niż wyżej wymienione należy skontaktować się z personelem obiektu na dobę przed planowanym przyjazdem i ustaleniem godziny zameldowania telefonicznie lub drogą mailową.
 6.Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi w dniu przyjazdu w apartamencie po wcześniejszym ustaleniu godziny przyjazdu drogą mailową lub telefoniczną. Klient w momencie zameldowania zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
 7.Personel ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość:
  a.nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
  b.znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  c.zachowuje się w sposób agresywny.
 8.Klient ma obowiązek pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 9.Klient jest zobowiązany do korzystania z apartamentu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie usuwaniu jakichkolwiek elementów wyposażenia.
10.Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia Apartamentu w sytuacji jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz.
11.Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie, powstałe z jego winy lub odwiedzających go gości i zobowiązuje się do pokrycia kosztów za wyrządzone szkody.

§4
WYMELDOWANIE I WYJAZD
 1.Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00. Godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną. Pracownik  LuxuryApartments przyjedzie do apartamentu i odbierze   klucze.
 2.Wymeldowanie odbywa się od godziny 8.00 do 11.00.
 3.Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem LuxuryApartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według  obowiązującego cennika.
 4.Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi LuxuryApartaments najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, tylko w przypadku jeśli LuxuryApartments będzie dysponować wolnymi apartamentami.

§5
ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU
 1.Anulowanie lub odstąpienie od rezerwacji do 7 dni przed planowanym przyjazdem jest bezpłatne. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji w ciągu 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacony zadatek przepada.
 2.Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy LuxuryApartments.
 3.LuxuryApartments zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.
 4.Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo na adres e-mail info@luxuryapartments.pl Jednocześnie LuxuryApartments zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznacznym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§6
APARTAMENT ZASTĘPCZY
 1.W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, LuxuryApartments zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu LuxuryApartments ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają zwrotowi w terminie 3 dni roboczych na wskazany numer rachunku bankowego Klienta.

§7
OBOWIĄZKI KLIENTA
 1.Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową.
 2.Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.
 3.Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia personelowi braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.
 4.Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
 5.Osoby przebywające na terenie i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających  w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do poleceń personelu obiektu, mogą zostać usunięte z obiektu.
 6.Na terenie centrum  SPA z siłownią, basenem, łaźnią parową i sauną obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków, alkoholu i palenia papierosów.
 7.Z centrum SPA mogą korzystać wyłącznie osoby wymienione w procesie rezerwacji.
 8.Nieletni z centrum SPA mogą korzystać wyłącznie pod opieką dorosłych. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

§8
REKLAMACJA
 1.Klient ma możliwość skorzystania z prawa reklamacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego.
 2.Podstawą do rozpoznania reklamacji jest pisemny wniosek złożony osobiście lub za pośrednictwem wiadomości e- mail: info@luxuryapartments.pl
 3.LuxuryApartments rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o rozpoznanie reklamacji.
 4.LuxuryApartaments informuje klienta o rozpoznaniu reklamacji na wskazany adres e- mail lub drogą telefoniczną.

§9
INFORMACJE DODATKOWE
 1.Palenie we wszystkich apartamentach firmy LuxuryApartments oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.
 2.Przebywanie w Apartamencie większej liczby osób, podczas całego pobytu, niż ustalonej w momencie rezerwacji jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN od każdej osoby, ponad ustaloną w momencie rezerwacji.
 3.Za rzeczy pozostawione w apartamencie LuxuryApartments nie odpowiada.
 4.Klient ponosi ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Apartamentu, powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 5.LuxuryApartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest Apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks Cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ).
 7.Prawem właściwym dla sporów pomiędzy LuxuryApartments a Klientem jest prawo polskie.
Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory wynikające z łączącej strony umowy polubownie, w drodze wspólnych negocjacji. W przypadku nie dojścia stron do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LuxuryApartments.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 1 stycznia 2018 roku

 

pobierz regulamin w pdf

 

 

kontakt wynajem apartamentw